• Sporządzamy Raporty Oddziaływania na Środowisko
 • Opracowujemy Przeglądy ekologiczne
 • Sporządzamy Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń na:
  • pobór wód powierzchniowych
  • wprowadzenie Ścieków do wód lub do ziemi
  • budowę urządzeń wodnych
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla Środowiska
 • Sporządzamy Operaty ochrony powietrza dla:
  • uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń
  • zgłoszeń emisyjnych
 • Wykonujemy badania gruntów i wód gruntowych pod kątem występowania zanieczyszczeń metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi oraz związkami organicznymi