20-22 września 2001


I FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W tych dniach odbyło się pierwsze I FORUM WSCHÓD-ZACHÓD – międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud”. Obrady odbyły się w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie.

Patronat i Przewodniczący Honorowego Komitetu Organizacyjnego: Członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego: Komitet Naukowy: Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Członkowie:

W pracach Forum uczestniczyło ponad 100 specjalistów z Mongolii, Rosji, Finlandii, Polski, Uzbekistanu i Ukrainy. Przedłożono 32 referaty:


1. Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie podziemnym - Jan Szczerbiński – WUG, Katowice.

2. Стратегия развития металлургической промышленности России до 2010 года - А.В. Изомов, А.А. Новиков, Г.Т. Сазонов, С.А. Степанова - А.О. Механобр Инжиниринг, Ст. Петербург
Strategia rozwoju przemysłu metalurgicznego Rosji do 2010 roku – A.W. Izotow, A.A. Nowikow, G.T. Sazonow, S.A. Stiepanowa – A.O. Mechanobr Inżiniring, St. Petersburg.

3. Опыт применения камерно-столбовой системы разработки в сложных горно-геологических условиях глубоких горизонтов шахт СУБРа - Попов А.С., Шадрин М. А., Селивоник В. Г. - Институт «Севуралбокситруда» Североуральск.
Próba zastosowania komorowo-filarowych systemów eksploatacji w skomplikowanych warunkach górniczo-geologicznych głębokich poziomów kopalń SUBR - Popow A.S., Szadrin M.A., Sieliwonik W.G. – Instytut „Subr-projekt” Siewierouralsk.

4. Новое оборудование "Механобр-Техники" для современных технологий переработки рудных и нерудных материалов - Черкасский В.А, Коровников А. Н., Сафронов А.Н.,. Шулояков А.Д.- АО «Механобр-техника», Ст. Петербург
Nowe urządzenia „Mechanobr Techniki” dla współczesnych technologii przeróbki rud i surowców skalnych – Czerkaski W.A., Korownikow A.N., Safronow A.N. Szułojakow A.D.– A.O. „Mechanobr-Technika” St. Petersburg.

5. Rozwój systemów eksploatacji w O/ZG „Rudna” - Stanisław Lembas, Kajetan Bargieł, Andrzej Stankiewicz –KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna”.
Развитие систем эксплуатации в руднике «РУДНА» - С.Лембас,К. Баргел, А. Станкевич - Рудник "РУДНА".

6. Опыт реконструкции обогатительной фабрики "Эрдэнэт" с учётом возраста её производительности по переработке руды - Гезегт Ш., Ганбаатар З., Сатаев И.Ш.- Монгол-оросын Хамтарсан «Эрдэнэт».
Doświadczenia w rekonstrukcji Zakładu Wzbogacania Rud „Erdenet” z uwzględnieniem wzrostu wydajności w przeróbce rudy - Gezegt Sz., Ganbaatar Z., Satajew J. Sz. – Mongolsko-Rosyjska Spółka Górnicza „Erdenet”.

7. Badania metalonośnych utworów cechsztynu w Polsce – stan wiedzy na temat zaplecza surowcowego przemysłu miedziowego - Andrzej Rydzewski – PIG, Warszawа.
Исследование металлосодержащих геологических отложении цехштейна в Польше - состояние знания на тему сырьевой базы медной промышленности - Рыдзевски А. - Государственный Геологический Институт, Варшава.

8. Prezentacja Zakładu Doświadczalnego - Renata Stec, Ryszard Martyniak, Bohdan Pecuszok, Jerzy Tenerowicz –Zakład Doświadczalny, Lubin.
Представление деятельности Опытного Завода - Р.Стэц, Р.Мартыняк, Б.Пецушок, Е.Тенерович, - Опытный Завод, Любин.

9. Оперативный контроль и управление качеством минерального сыря - Азарян А.А., Бызов В.Ф., Моркун В.С., Сидоренко В.Д. - Криворожский Технический Университет, Украина.
Operacyjna kontrola i sterowanie jakością surowca mineralnego - Azarian A.A., Byzow W.F., Morkun W.S., Sidorienko W.D. – Techniczny Uniwersytet w Krzywym Rogu, Ukraina.

10. Profilaktyka erozyjna skarp ziemnych i dróg transportowych składowiska odpadów „Żelazny Most” przy pomocy komórkowego systemu ograniczającego „GEOKRATA” - Zdzisław Kłeczek – AGH, Kraków.
Эрозийная профилактика земных откосов и транспортных дорог хвостохранилища "Железный Мост" при помощи ячеечной ограничивающей системы „ГЕОКРАТА" -З.Клечек Горно-Металлургическая Академия, Краков.

11. Энерго и металлосберегающая технология сверхтонкого дробления руд черных и цветных металлов - Круппа П. И., Коровников А. Н. - А.О. "Механобр Техника", Санкт Петербург.
Energo- i metalooszczędna technologia superdrobnego kruszenia rud żelaza i metali kolorowych - Kruppa P.I.,. Korownikow A. N., - „Mechanobr Technika” St. Petersburg.

12. Automatyzacja procesu kotwienia wyrobisk górniczych w zakładach górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A. - Ryszard Martyniak – Zakład Doświadczalny w Lubinie.
Автоматизация процесса анкерного крепления горных выработок в рудниках Горно-Металлургического Комбината Польская Медь А.О. - Р.Мартыняк - Опытный Завод в г.Любин.

13. Prezentacja firmy Blastexpol. Wprowadzenie nowej generacji MW w KGHM „Polska Miedź” S.A. - Barbara Gołąbek, Johann Kasperski – „Blastexpol” Sp. z o.o. Chocianowiec.
Представление фирмы "Бластэксполь". Внедрение новой генерации взрывчатых материалов в Горно-Металлургическом Комбинате Польская Медь А.О. - Б.Голомбек, Ё.Касперски - "Бластэксполь" А.О., Хоцяновец.

14. Новые технологии и реагенты при флотации водорастворимых полезных ископаемых -Титков С. - О.А. "Вниигалургии", Ст. Петербург.
Nowe technologie i reagenty przy flotacji rozpuszczalnych w wodzie kopalin użytecznych - Titkow Stanisław –Laboratorium Flotacji i Reagentów Instytutu WNIIG S.A. w St. Petersburgu.

15. Materiały wybuchowe emulsyjne. Historia-teraźniejszość-przyszłość - Andrzej Maranda - WAT Warszawa.
Эмульсионные взрывчатые материалы. История-настоящее время-будущее - А.Маранда - ВАТ Варшава.

16. Instalacje oczyszczania gazów w zakładach przeróbki rud - Jacek Winiarz - AMK Kraków.
Установка очистки газов в фабриках обогащения руд - Яцэк Виняж - АМК Краков.

17. Осветление сточных вод обогатительных фабрик в условиях использования существующего оборудования - Довнорович С., Кибирев В., Ковкова Т.
Klarowanie wód ściekowych zakładów wzbogacania rud z wykorzystaniem istniejącego wyposażenia - S. Downorowicz, W. Kibiriew, T. Kowkowa.

18. Technologia wybierania cienkiego złoża w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” -Paweł Markowski, Henryk Muzyka, Jerzy Zygman –KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
Разработка тонкого месторождения в условиях Рудника "Польковице-Серошовице - П.Марковски, Г.Музыка, Е. Зигман - Рудник "Польковице-Серошовице"

19. Głębokie mrożenie i głębienie szybu R-XI w strefie mrożonej - Krystyna Stachowiak-Maciejewska, Stanisław Widejko – „Pebeka” S.A. Lubin.
Глубокое замараживание и углубка ствола R-XI в замороженной зоне - К. Стаховяк-Мачьеевска, С.Видейко - "ПЭБЭКА", Любин.

20. Problemy hydrogeologiczne budowy, eksploatacji i likwidacji kopalni rudy miedzi „Konrad” - Stanisław Downorowicz – PK „Hydrogeometal” Lubin, Roman Becker – KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin”
Гидрогеологические проблемы стройки эксплуатации и ликвидации медного рудника "Конрад" - Ст.Довнорович - К. П. "Гидрогеометалл" Любин, Р.Бэкэр - Рудник «Любин».

21. Nowe konstrukcje wielkogabarytowych maszyn flotacyjnych do wzbogacania surowców mineralnych - Andrzej Wieniewski, Jan Gramała, Edward Szczerba –Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice.
Новые конструкции крупногабаритных флотационных машин для обогащания минерального сырья - А.Веневский, Я.Грамала, Э.Щерба - Институт Цветных Металлов, Гливице.

22. Интенсификация гравитационного разделения мелких классов минерального сырья в тонкослойном режиме - Ширяев А.А., Суббота Л.Ф., Капленко Ю.П., Ломовцев Л.А., Мельничук С.А - Центр Технологических Исследований, Украина.
Intensyfikacja grawitacyjnego rozdziału drobnych frakcji surowca mineralnego w cienkowarstwowym reżimie - Sziriajew A.A., Sobota L.F., Kaplenko J.P., Łomowcew L.A., Mielniczuk S.A. – Centrum Badań Technologicznych Ukraina.

23. Резинотехнические изделия фирмы "Текникум ОY" для горной промышленности - Сергеев О. В., Reijo Majamaki – представители «Текникум ОУ».
Techniczne gumowe wyroby firmy „Teknikum OY” dla górnictwa - Majamaki Reijo, Siergiejew O.W. – przedstawiciele firmy „Teknikum OY”.

24. Аспекты безопасности хвостохранилищ - Тимофеев Н.В.- А.О. Механобр Инжиниринг, Ст. Петербург.
Aspekty bezpieczeństwa składowisk odpadów poflotacyjnych – Timofiejew N.W. – A.O. Mechanobr Inżiniring St. Petersburg.

25. Projekt rozbudowy składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” - Andrzej Zajbert, Krzysztof Wrzosek – „Hydroprojekt” Warszawa.
Проект повысшения хвостохранилища для хвостов с переработки медных руд "Железный Мост" -A. Зайберт, К. Вжосэк - "Хыдропроект" Варшава.

26. Dyspozytorski system nowoczesnej łączności radiowej w zastosowaniu do monitorowania zagrożeń zbiornika osadów poflotacyjnych - Bohdan Pecuszok, Jan Moszumański, Jerzy Tenerowicz – Zakład Doświadczalny w Lubinie.
Диспетчерская система современной радиосвязи в применении для мониторинга патери устойчивости хвостохранилища - Б.Пецушок, Я.Мошуманьски,Е.Тенерович- Опытный Завод Любин.

27. Nowoczesny system kompensacji mocy biernej w zakładach górniczych. Efekty techniczne i ekonomiczne - Jerzy Tenerowicz - ZD w Lubinie, Andrzej Żymalski, Ryszard Smolarek - KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin”, Krzysztof Matyjasek - „Elma capacitors” Olsztyn.
Современная система компенсации рэактивной мощности в горных предприятиях. Технические и экономические эфекты -Е.Тенерович - Опытный Завод Любин, А.Жымалски, Р.Смоларэк - Рудник «Любин», К.Матыясек «Элма капациторс» Ольштын.

28. Koncepcja podziemnego zakładu wzbogacania rud miedzi - Stanisław Downorowicz, Leszek Dobrowolski, Stefan Furmaniak – PK „Hydrogeometal” w Lubinie.
Концепция подземной обогатительной фабрики медных руд - Ст. Довнорович, Л.Добровольски, С. Фурманяк - .- К. П."Гидрогеометалл" Любин.

29. Próby i badania poligonowe samobieżnej obudowy hydraulicznej SOH-1 - Jadwiga Jankowska Pawlik i Kazimierz Pawlik – AGH Kraków Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Bohdan Kuźba, Ryszard Kuźmitowicz –Zakład Usług Wielobranżowych w Lubinie, Marek Mika FAZOS S.A., Tarnowskie Góry.
Полигоновые испытания и исследования самоходного гидравлического крепления - Я. Янковска-Павлик, К. Павлик - Горно- Металлургическая Академия в Кракове, Б. Кузьба, Р. Кузьмитович - Завод Многоотраслевых Услуг - Любин, М. Мика -"Фазос" А.О., Тарновские Гуры.

30. Nowoczesne napędy elektryczne maszyn górniczych - Jan Rudy, Zdzisław Nagas – „Damel” S.A. Dąbrowa Górnicza.
Современные электроприводы горных машин - Я. Руды,З. Нагас -"Дамел" Домброва Гурнича.

31. Lekki przenośnik modułowy „LEGMET 2000” do zastosowań w ekstremalnie niskich wyrobiskach górniczych - Lech Gładysiewicz –Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Józef Spyra, Dariusz Kubiak – Zakłady Mechaniczne „Legmet” Legnica.
Лёгкий модульный лентовочный конвеер ЛЭГМЭТ 2000 для применений в экстремально низких горных выработках - Л.Гладысевич - Горный Институт Вроцлавской Политехники, Д.Кубяк, Ю.Спыра - "Лэгмэт" Легница.

32. Тенденции интеграции и потенциал севера россии в проблеме изоляции радиоактивных отходов - – Комлев В.Н.-Кольский НЦ РАН, Бичук Н.И., Зайцев В.Г. – Комитет по природным ресурсам Мурманской области, Мелихова Г.С. – Мурманская геологоразведочная экспедиция, Павлов В.А. – Центрально-Кольская геологоразведочная экспедиция.
Tendencje integracji i potencjał Rosji Północnej w kwestii izolacji odpadów riadioaktywnych – Naukowe Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk, N.J. Biczuk, W.G. Zajcew – Komitet ds. Zasobów Przyrody woj. Murmańskiego, G.S. Mielichowa – Murmańskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Poszukiwawcze, W.A. Pawłow – Centralno-Kolskie Przedsiębiorstwo Geologiczno-Poszukiwawcze.


Uczestnicy zwiedzili: ciąg technologiczny wzbogacania rudy miedzi w ZWR – Rejon Rudna; składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”;