24-25 listopada 2005


V FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 24-25 listopada 2005 r. w Lubinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU TECHNOLOGIE W GÓRNICTWIE I PRZERÓBCE MECHANICZNEJ RUD”.


Organizatorami konferencji byli:
Komitet naukowy:
Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Członkowie:
Podczas trzech sesji wygłoszono 32 referaty.

SESJA I – GÓRNICTWO

1. KIERUNKI ROZWOJU WYDOBYCIA RUD MIEDZI W LGOM - JAN BUTRA, KGHM CUPRUM CBR WROCŁAW
2. EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA ZAGOSPODAROWANIA TECHNOGENICZNYCH ZŁÓŻ NA SKRAJNEJ PÓŁNOCY - CZEBURASZKIN S.G. - OOO "NORDGEOTECH", DUDINKA
3. WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIZACJI PRAC STRZAŁOWYCH W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH EMULSYJNYCH - A.MARANDA, В.GOŁĄBEK, J.KASPERSKI - "BLASTEXPOL", CHOCIANOWIEC (DUNINÓW)
4. TECHNICZNE METODY KONTROLI PODSTAWOWYCH OBIEKTÓW ZAKŁADU GÓRNICZEGO - MARIUSZ SZOT, ADAM SZADE, GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, KATOWICE
5. PROJEKT WYKONANIA INIEKCYJNEJ BARIERY HYDROIZOLACYJNEJ W WARSTWIE WAPIENIA PODSTAWOWEGO W-1 W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM "POLKOWICE-SIEROSZOWICE - ADAM MENDAKIEWICZ, PRGW SOSNOWIEC
6. ZASADY ZWALCZANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W KOPALNIACH RUD MIEDZI LGOM - ZDZISŁAW KŁECZEK, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA KRAKÓW
7. TECHNOLOGIE WYDOBYCIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANÓW - JERZY SOBOTA AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU
8. TECHNOLOGIA WIERCEŃ BADAWCZYCH DLA POTRZEB BUDOWY SZYBU SW-4 W TRUDNYCH WARUNKACH HYDROGEOLOGICZNYCH - ZENON ŻUROMSKI, SŁAWOMIR BAŁA, "DIAMENT", ZIELONA GÓRA
9. ZAGOSPODAROWANIE ŻUŻLI HUTNICZYCH W HUCIE MEDZI GŁOGÓW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - STANISŁAW KRAJEWSKI, DARIUSZ HAC, KGHM METALE S.A., LUBIN
10. ZAGOSPODAROWANIE ZASOLONYCH WÓD ZŁOŻOWYCH W GŁĘBOKICH ODWIERTACH - ZBIGNIEW GMIŃSKI, JAN BARAN, JAROSŁAW PIOTROWSKI "DIAMENT", ZIELONA GÓRA
11. MASZYNY KOPALNIANE PRODUKOWANE PRZEZ DFM ZANAM-LEGMET SP. Z O.O. A WYMAGANIA DYREKTYWY UE 2004/26/EC ZMIENIAJĄCE DYREKTYWĘ NR 97/68/EC W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA SILNIKÓW SPALINOWYCH W ZAKRESIE OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I CZĄSTEK STAŁYCH PRZEZ SILNIKI W MASZYNACH MOBILNYCH NIEDROGOWYCH - ARTUR MAZUR, DFM ZANAM-LEGMET POLKOWICE

SESJA II – WZBOGACANIE RUD, GOSPODARKA ODPADAMI POFLOTACYJNYMI

12. PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ ZAO "MECHANOBR INŻINIRING" W LATACH 2000-2005 - BARANOW W.F., SZENDEROWICZ E.M., JADRYSZNIKOW A.O., ZO "MECHANOBR INŻINIRING", ST. PETERSBURG
13. AUTOMATYZACJA POLSKICH ZAKŁADÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI - UWARUNKOWANIA, STAN, TENDENCJE - KAZIMIERZ TRYBALSKI, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KRAKÓW
14. SPOSOBY OKREŚLENIA OPTYMALNEJ JAKOŚCI KONCENTRATU WEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW TECHNOLOGICZNYCH I EKONOMICZNYCH - BOŻENA SKORUPSKA, DANIEL SARAMAK, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KRAKÓW
15. PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ W ZAKRESIE TECHNOLOGII WZBOGACANIA RUD UZYSKANE W ZAO „MECHANOBR INŻINIRING” - SAZONOW G.T., MAKSIMOW I.I., BOGDANOWICZ A.W., SIENTIEMOWA W.A., ZAO "MECHANOBR INŻINIRING", ST. PETERSBURG
16. BEZPIECZNE USUWANIE NAWISÓW W ZBIORNIKACH RUDY MIEDZI W ZWR - GRZEGORZ STĘPIEŃ, JERZY PAWLIKOWSKI, PWI "INWET", CHORZÓW
17. INSTALACJA PILOTOWA DLA POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW FLOTACYJNYCH W TECHNOLOGIACH GÓRNICZYCH - RAFAŁ DĘBKOWSKI, JÓZEF SZCZAP, KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CBR, WROCŁAW
18. BADANIA SEDYMETRYCZNE ODPADÓW POFLOTACYJNYCH Z ZAKŁADÓW WZBOGACANIA RUD LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO - STANISŁAW DOWNOROWICZ, ALICJA SKRZYPICKA, BRONISŁAW JASIŃSKI, PK HYDROGEOMETAL, LUBIN
19. OBLICZENIOWE UZASADNIENIA PARAMETRÓW SKŁADOWISK SZLAMÓW - CECHOWOJ A.I., KORYTOWA I.W.
20. PODSTAWOWE ZASADY ZAPEWNIENIA STATECZNOŚCI FILTRACYJNEJ SKŁADOWISK ODPADÓW POFLOTACYJNYCH W PÓŁNOCNYCH REGIONACH - BASKAJEW P.M., WOLIANSKI I.W., BUTIUGIN W.W., "NORYLSKI NIKIEL", TAŁNACH
21. OKREŚLANIE PARAMETRÓW FILTRACJI ODPADÓW POFLOTACYJNYCH - STANISŁAW DOWNOROWICZ, ELWIRA ŚCIGAŁA, PK HYDROGEOMETAL, LUBIN
22. TYPIZACJA ODDZIAŁYWAŃ SKŁADOWISK ODPADÓW POFLOTACYJNYCH NA ŚRODOWISKO WIECZNEJ MARZŁOCI - BASKAJEW P.M., WOLIANSKI I.W., BUTIUGIN W.W., "NORYLSKI NIKIEL", TAŁNACH

SESJA III – GOSPODARKA ODPADAMI POFLOTACYJNYMI< GOSPODARKA WODNA, EKOLOGIA

23. SKUTKI DZIAŁANIA DRENAŻY W MASYWIE OSADÓW POFLOTACYJNYCH SKŁADOWISKA "ŻELAZNY MOST" - MACIEJ WERNO - POLITECHNIKA KOSZALINSKA, BOGUMIŁ DEMBSKI – GEOSTAB, GDAŃSK
24. GEOEKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI SKŁADOWISK ODPADÓW W STREFIE WIECZNEJ MARZŁOCI - BAZOJEW CH.A., WOLIANSKI I.W., BUTIUGIN W.W., NORYLSKI NIKIEL, TAŁNACH
25. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZAGĘSZCZANIA PULPY ODPADÓW KOŃCOWYCH Z ZAKŁADÓW WZBOGACANIA RUD - KOWKOWA T.M., KIBIRIEW W.I., ZAO "MECHANOBR INŻINIRING", ST. PETERSBURG, S. DOWNOROWICZ PK „HYDROGEOMETAL”
26. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ELEKTROIMPULSOWEJ TECHNOLOGII DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METALONOŚNYCH W PRZEMYŚLE METALI NIEŻELAZNYCH - STANISŁAW DOWNOROWICZ, ELWIRA ŚCIGAŁA, PK HYDROGEOMETAL, LUBIN
27. PRZYBLIŻENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH PRZY HYDROTRANSPORCIE MIESZANIN WĘGLOWO-WODNYCH NA MODELU OSTWALDA DE WELA - P.S. CZESNOKOW - ST.PETERSBURSKI INSTYTUT GÓRNICZY
28. STRATY CIŚNIENIA I PRĘDKOŚĆ KRYTYCZNA WG WYNIKÓW DOŚWIADCZALNO-PRZEMYSŁOWYCH PRÓB HYDROTRANSPORTU ODPADÓW WZBOGACANIA RUDY ŻELAZA W KACZKANARSKIM KOMBINACIE GÓRNICZO-PRZERÓBCZYM - W.I. ALEKSANDROW, W.W. KANIENKOW, ST. PETERSBURSKI INSTYTUT GÓRNICZY
29. WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH - S.G. DENISOW, ST. PETERSBURSKI UNIWERSYTET PÓŁNOCNO-ZACHODNI
30. OCENA TECHNOGENNEGO ODDZIAŁYWANIA OSADNIKA SZLAMÓW ZAKŁADU METALURGICZNEGO NA WODY PODZIEMNE - PARFIENOWA L.P., UGGA JEKATERYNBURG; BICZUKINA I.A. "SWIATOGOR" O.S.A., KRASNOURALSK
31. PROGNOZA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W STREFIE WPŁYWU SORINSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW - PARFIENOWA L.P., UGGA JEKATERYNBURG; BICZUKINA I.A., "SWIATOGOR" O.S.A., KRASNOURALSK
32. DOŚWIADCZENIA LOKALIZOWANIA STALOWYCH RUROCIĄGÓW W MASYWIE ZAPORY SORINSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW METODĄ GEOFIZYCZNĄ - SWIATOGOR O.S.A., KARSNOURALSK